Regulamin

Regulamin zakupów
w sklepie internetowym eMTePLACE.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki sprzedaży Produktów przez Monikę Tyszczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą eMTePLACE Monika Tyszczak , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 629 215 23 68 REGON:361077253, za pośrednictwem Sklepu Internetowego eMTePLACE.pl, dostępnego pod adresem https://www.emteplace.pl

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklepu zostały przyjęte następujące definicje:
1. Klient – konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie za pomocą formularza kontaktowego "eMTePLACE", a także poczty elektronicznej, telefonicznie oraz poprzez www.facebook.com/eMTePLACE

2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą zakupów w Sklepie na potrzeby niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Produkt – towar bądź towary kupowane przez Klienta na stronie "eMTePLACE".

4. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży"eMTePLACE".

5. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.emteplace.pl , za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych Regulaminem , oferuje swoje Produkty do sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej

6. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.eMTePLACE.pl

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwemSklepu Internetowego.

8. Sprzedawca – Monika Tyszczak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą eMTePLACE Monika Tyszczak ,Al.J.Piłsudskiego 32/21 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 629 215 23 68 REGON:361077253.

§ 3
Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Towarów

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem strony internetowej. Informację na temat swojej oferty dostępnej w Sklepie Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej http://www.emte.place.pl/kontakt/php

3. Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie można składać za pomocą:
a. formularza kontaktowego,
b. poczty elektronicznej na adres: [email protected]
c. telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem 601398676

4. Prawidłowo złożone zamówienie wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinno zawierać:
imię i nazwisko (nazwę) Klienta,
adres Klienta,
numer telefonu kontaktowego Klienta,
nazwy i ceny oraz ilości zamawianych Produktów przez Klienta,
adres dostawy,
sposób płatności.

5. Nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne formularze zamówień z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu mogą nie zostać zrealizowane.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sklep.

7. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godz. 12:00 (z wyjątkiem dni świątecznych) realizowane będą tego samego dnia, w wyjątkowych wypadkach w następnym dniu. W przypadku przedpłaty Produkt zostanie wysłany w ciągu 24 godzin w dniu roboczym, po zaksięgowaniu płatności koncie Sprzedawcy.

8. W przypadku, gdy zamówienie złożone przez Klienta nie będzie mogło zostać zrealizowane z powodu niedostępności Produktu, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, zawiadomi Klienta o tym fakcie, oraz zwróci Klientowi całą kwotę uiszczoną za dane zamówienie.

9. W wypadku, gdy Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności zrealizowania zamówienia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedawca jest uprawniony zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem Produktu na koszt Sprzedawcy.

§ 4
Ceny

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, wycofania określonych Produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

§ 5
Formy płatności

1. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
płatność przy odbiorze – płatność całej kwoty wraz z kosztami wysyłki dokonywana jest gotówką, która jest pobierana przez kuriera przy odbiorze przesyłki nadanej za pośrednictwem firmy kurierskiej w momencie dostarczenia paczki. Opłata za pobranie zgodna z taryfikarorem firmy kurierskiej i jest doliczona do faktury,

2. przedpłata – płatność całej kwoty wraz z kosztami wysyłki dokonywana jest na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą przelewu bankowego .
W przypadku przedpłaty, płatności za zamówione Produkty wraz z kosztem wysyłki należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy – eMTePLACE Monika Tyszczak Al.J.Piłsudskiego 32/21 41-303 Dąbrowa Górnicza prowadzony przez ING Bank Śląski S.A o numerze 92 1050 1272 1000 0092 0869 4415

§ 6
Dostawa i koszty wysyłki

1. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy.

2. Realizacja dostawy Produktu do Klienta nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej. Poczty Polskiej bądź za pośrednictwem Paczkomatów InPost.

3. Koszt przesyłki ustalany jest do każdego produktu indywidualnie.

4. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera oraz odmowę przyjęcia towaru.

§ 7
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Sprzedawca.

2. Klient składający zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę do celów reklamy i badania rynku z przeznaczeniem wyników na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych - z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833. z późn. zm.) - Sprzedawca chroni dane osobowe Klientów.

4. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe, podawane przez Klientów (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) Sprzedawca traktuje jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu. Nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom. Służą one tylko i wyłącznie do komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem oraz w celu wykonania usługi.

5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

§ 8
Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta kupujący-konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

3. Klient oraz Sprzedawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego, co wzajemnie świadczyli w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

4. Zwracane Produkty należy odesłać na adres: eMTePLACE Monika Tyszczak Aj.J.Piłsudskiego 32/21 41-303 Dąbrowa Górnicza Do zwracanej przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, o ile nie zostało wysłane Sprzedawcy wcześniej, przed upływem terminów o których mowa w § 8 ust 1.

5. Klient jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z Produktem lub Produktami w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

6. Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 pokrywa Klient. Koszt odesłania Produktu nie podlega zwrotowi.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot Produktu będzie przyjęty, a nie później niż w terminie 14 dni Klient otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za dane zamówienie.

8. Prawo od odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w wypadku towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

§ 9
Reklamacje

1. Konsumentowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową ("Reklamacja"), w przypadku, gdy Produkt jest niezgodny z umową. W takim przypadku Konsument powinien przesłać reklamowany Produkt na adres: eMTePLACE,Monika Tyszczak al.J.Piłsudskiego 32/21 41-303 Dąbrowa Górnicza. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Produktem.

2. W przypadku uznania Reklamacji wszystkie koszty dostawy nowego towaru ponosi Sklep. Jeżeli wymiana towaru na nowy będzie już niemożliwa (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru i kosztów wysyłki lub zaoferuje inne towary do wyboru, według uznania Klienta.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta.

3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywać sądy właściwe dla sprzedawcy. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sporów z Konsumentami, gdzie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie https://www.emteplace.pl/regulamin Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.